Általános Szállodai Szerződéses Feltételek
Általános rendelkezések

 

1.) A Hotel Furmint*** (3950 Sárospatak, Eötvös utca 7.) – a továbbiakban hotel – ezen általános szállodai szerződéses feltételek alapján köt szerződést szállodai szállásszolgáltatás nyújtására.
2.) Az általános szerződési feltételek nem zárják ki, hogy a szálloda akár ezen általános szerződési feltételek alapján, akár ezen általános feltételektől részben vagy egészben eltérő feltételekkel kössön szállodai szerződést utazásszervezőkkel, szervezőkkel, jogi személy megrendelőkkel, egyéni vállalkozókkal.

 

Szerződő felek
1.) A hotel szolgáltatását minden esetben a vendég veszi igénybe
2.) Amennyiben a vendég a hotel szolgáltatását közvetlenül a hotelnél rendeli meg, úgy a szállodai szerződés a vendég és a hotel között jön létre.
3.) Amennyiben a szállodai szolgáltatásokat a vendég megbízása alapján harmadik személy (közvetítő) rendeli meg, úgy a szerződés a hotel és a közvetítő között jön létre, és a hotel szállodai szolgáltatásnyújtásának feltételeit ezen szerződés szabályozza. A hotel nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy a vendéget jogszerűen képviseli-e, ezért a hotel felelősséget nem vállal.
4.) A hotel kizárólag cselekvőképes személlyel köt szerződést.
5.) Nem cselekvőképes vagy 18 éven aluli személy kizárólag cselekvőképes, nagykorú kísérővel veheti igénybe a hotel szolgáltatásait.

 

A szerződés létrejötte
1.) A vendég szóban vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a hotel ajánlatot küld. Megszűnik a hotel ajánlati kötöttsége, ha az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg az ajánlat változatlan tartalmú elfogadására vonatkozó nyilatkozat (megrendelés).
2.) A szerződés a vendég írásban, megküldött megrendelésével és a hotel írásban megküldött visszaigazolásával jön létre. A szerződés a visszaigazolás megküldésének napján lép hatályba.
3.) A szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, az ajánlatkérés, az ajánlat, a megrendelés és a visszaigazolás a szerződés részei.
4.) A szóban leadott megrendelés/foglalás, módosítás, megállapodás, illetve a hotel szóbeli visszaigazolása nem szerződésértékű.
5.) A szállásszolgáltatás meghatározott időtartamra szól, amelynek kezdő és befejező napját a szerződés tartalmazza.
6.) A hotel jogosult ezen általános szállodai szerződéses feltételektől eltérő feltételeket kikötni ajánlatában.
7.) Ha a vendég a szerződésben meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a hotel jogosult a szolgáltatás szerződésben meghatározott ellenérték teljes összegére.
8.) A lejárati idő előtt megüresedett szobát a hotel jogosult újra értékesíteni.
9.) A szállás-szolgáltatás vendég által szóban vagy írásban kezdeményezett meghosszabbításához a hotel előzetes, írásban tett hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a hotel a már teljesített szolgáltatások teljes ellenértékét követelheti, a meghosszabbítást e feltétel teljesítéséhez kötheti.
10.) A szerződést a vendég és a hotel együttesen, írásban módosíthatják, egészíthetik ki.
11.) A hotel házszabálya a szerződés része.

 

Elállás a szerződéstől
A szolgáltatás az érkezés napja előtt 7 nappal korábban díjmentesen lemondható. Az érkezés előtti 7. és 1. nap közötti időszakban történő lemondás esetén Vendég a foglalási érték 50%- ának megfelelő bánatpénz megfizetésére köteles. Az érkezés előtti 24 órában történő lemondás esetén a Vendég a foglalási érték 100%-ának megfelelő bánatpénzt köteles megfizetni Szolgáltató részére. Felek rögzítik, hogy a szolgáltatás részleges lemondása esetén a bánatpénz alapjának a lemondással érintett létszámra eső szolgáltatási díjrészt tekintik.

 

Árak
1.) A hotel aktuális szobaárai a hotelszobában kerültek kifüggesztésre.
2.) A hotel egyéb szolgáltatásainak árlistái az adott részlegeken állnak rendelkezésre.
3.) A hotel a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon megváltoztathatja.
4.) A hotel az árak közlésekor megjelöli a szolgáltatást terhelő, jogszabályban meghatározott, az ajánlattételkor érvényes adótartalmának mértékét. A hotel az adójogszabályok változása miatti többletterheket előzetes értesítés mellett a szerződő félre hárítja.
5.) A hotel az aktuális akciókat, kedvezményeket a weboldalán teszi közzé. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.
6.) A hotel ajánlatának megküldése után közzétett kedvezmény, akció a megküldött ajánlatot nem érinti.

 

Fizetés módja, foglalási garanciák
1.) A hotel a szerződő félnek nyújtott szolgáltatásai ellenértékét legkésőbb az igénybevételt követően, a hotelből való távozást megelőzően igényli.
2.) A hotel a szerződés szerinti szolgáltatások ellenértéke kifizetésének biztosítására

  • bankkártya garanciát kérhet, amelynek értelmében a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértékét a hotel a bankkártyán zárolja,
  • előleget kérhet,
  • kérheti a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás teljes összegének előre történő kifizetését.

3.) A hotel a számlát forintban állítja ki.
4.) A szerződő fél a számlát készpénzben, előzetes banki átutalással vagy az alábbi bankkártyákkal egyenlítheti ki:

– MC, Maestro, Visa

5.) A szolgáltatási díj számlázása a ténylegesen igénybevett vendégéjszakák száma és a vendégszám alapján történik. A szolgáltatási díjat a Vendég utólag, a számla kiállításától számított 8 napon belül köteles megfizetni a Szolgáltató részére, a Szolgáltató Takarékbank Zrt.-nél vezetett, 50453331- 10007998-00000000 számú bankszámlájára.”
6.) Egyéb fizetési módok a helyszínen: Széchenyi Pihenőkártya, a hotel és/vagy szerződött partnere által kiállított ajándékutalvány (voucher).
7.) Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatban felmerülő költség a szerződő felet terheli.
8.) Az ajándékutalvány kizárólag az abban meghatározott időszakon belül használható fel, a hotel szabad szobakapacitásának függvényében. A hotel az ajándékutalvány lejárati határnapját saját döntése alapján indokolás nélkül meghosszabbíthatja.

 

A hotelszoba igénybevétele és feltételei
1.) A vendég a hotelszobát az érkezése napján 14 órától foglalhatja el.
2.) A vendég a hotelszobát a szerződés szerinti utolsó tartózkodási napon délelőtt 11 óráig köteles poggyászával, a hotelbe behozott dolgaival együtt elhagyni.
3.) Ha a vendég az előzőekben meghatározott időpont előtt és/vagy után akarja a szobát elfoglalni vagy elhagyni, a hotel díjat számolhat fel.
4.) A vendég a hotelbe való megérkezésekor, a hotelszoba elfoglalása előtt köteles a recepción bejelentkezni és a bejelentőlapot kitölteni. A bejelentőlap kitöltése nélkül a hotelszoba nem foglalható el, és a hotel szolgáltatásai nem vehetők igénybe.
5.) A hotel kármegelőzési kötelezettségének teljesítése érdekében kérheti, hogy a vendég igazolja személyazonosságát. Amennyiben a vendég a hotel felhívására sem igazolja hitelt érdemlően személyazonosságát, a hotel azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől és kárainak megtérítését követelheti.
6.) Nem uniós állampolgár, illetve hontalan vendég esetében a hotel köteles a vendég útlevelét/hontalanságát igazoló okmányát a bejelentkezéskor elkérni, az abban szereplő adatokat a vendégkönyvben rögzíteni, az úti okmányról másolatot készíteni

 

Háziállatok
A szállodai szobákba kisállat díjmentesen vihető. A vendég teljes körűen felelős a háziállat által okozott károkért. Amennyiben a háziállat a szálloda berendezéseiben kárt tesz, úgy a vendég köteles a kárt megfizetni! A szálloda éttermébe állat nem vihető be!

 

Biztonsági kamerák
A vendég kifejezetten tudomásul veszi, hogy a hotel a közös használatú területein (kivéve öltözők, mellékhelyiségek, de beleértve a gépkocsi parkolót és a hotelhez közvetlenül tartozó külső területeket) vagyonvédelmi okokból zártláncú kamerarendszert üzemeltet, amelynek felvételeit a hotel a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően tárol, töröl, illetve jogsértés esetén átad az illetékes hatóságnak. A szálloda rendelkezik biztonsági kamerákra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóval, ami a szálloda recepcióján található.

 

A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
1.) A hotel jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal
felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

a) a vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt,
b) a vendég a hotel biztonsági előírásait, rendjét nem tartja be, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,
c) a vendég fertőző betegségben szenved.
d) a szerződő fél nem teljesíti a szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig

2.) Megszűnik a felek közötti szerződés, amennyiben annak teljesítése vis maior következtében lehetetlenné válik.

 

A vendég betegsége, halála
1.) Amennyiben a vendég a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a hotel orvosi segítséget ajánl fel. A vendég a felajánlott orvosi segítséget saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. Az orvos nem a hotel alkalmazottja, megbízottja, a diagnózisért, az alkalmazott terápiáért, annak következményéért a hotel nem tartozik felelősséggel.
2.) A vendég betegsége/halála esetén a hotel költségeinek megtérítésére tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

 

A szerződő fél jogai
1.) A szerződés értelmében a vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, illetve amelyről a felek a szerződésben megállapodtak, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
2.) A vendég a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt a hotel által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A hotel az ezen időszakban hozzá írásban benyújtott panaszt megvizsgálja és kezeli.
3.) A hotelből való elutazását követően a vendég panasztételi joga megszűnik.

 

A szerződő fél/vendég kötelezettségei

1.) A szerződő fél köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
2.) A vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 18 év alatti és/vagy nem cselekvőképes személy csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a hotelben.
3.) A vendég kötelezettséget vállal, hogy a felelőssége/felügyelete alá tartozó 18 éven aluli személy a hotelben való tartózkodásának időtartama alatt a hotel területén nem fogyaszt alkoholt.
4.) A vendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a hotel előzetes írásos hozzájárulása, továbbá a szükséges hatósági engedélyek bemutatása szükséges. Az engedélyek beszerzése a vendég kötelessége és költsége.
5.) A vendég a hotel berendezéseit, eszközeit, szolgáltatásait, rendezvényeit saját felelősségére, saját aktuális fizikai, érzelmi és egészségi állapotára figyelemmel, rendeltetésszerűen használja, illetve veszi igénybe.

 

A szerződő fél/vendég kártérítési felelőssége
1.) A vendég felelősséggel tartozik mindazon károkért és hátrányokért, amelyet a vendég, kísérője vagy felügyelete alá tartozó személy okozott a hotelnek vagy harmadik személynek.
2.) A vendég ezen felelőssége akkor is fennáll, ha a károsult jogosult a kár megtérítését közvetlenül a hoteltől igényelni.

 

A hotel zálogjoga
1.) A hotelt a vendég által igénybe vett, de ki nem fizetett szolgáltatások ellenértékének összegéig zálogjog illeti meg a vendég hotelbe bevitt dolgain. A zálogjog érvényesítése során a hotel jogosult a vendég bevitt dolgait lefoglalni, elvitelüket mindaddig visszatartani, amíg a vendég a tartozását ki nem egyenlíti. A dolog lefoglalásával, őrzésével, kezelésével kapcsolatos költségek a vendéget terhelik.
2.) A zálogjog nem érvényesíthető a vendég személyazonossági okmányára, bankkártyájára, egy rend évszaknak megfelelő ruházatára.

 

A hotel kötelezettsége
1.) A szerződés alapján a hotel köteles a megrendelt szállást és egyéb szolgáltatást a vonatkozó előírásoknak, szabványoknak megfelelően teljesíteni.
2.) A hotel köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a panasz orvoslásához szükséges lépéseket, intézkedéseket megtenni.
3.) A hotel a vendég hotelbeli tartózkodásáról harmadik személynek ideértve a vendég közeli hozzátartozóit, kizárólag a vendég előzetes írásbeli engedélye alapján ad tájékoztatást. E tájékoztatási tilalom nem vonatkozik a jogszabály alapján történő megkeresésre.

 

A hotel kártérítési felelőssége
1.) A hotel felelősséget vállal azért a kárért, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elvesztése, megsérülése vagy megsemmisülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.
2.) A hotel felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a hotel alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.
3.) A hotel kijelölhet olyan helyeket a hotelben vagy annak területén, ahová a vendég nem léphet be, nem tartózkodhat. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a hotel nem tartozik felelősséggel.
4.) A vendég köteles haladéktalanul tájékoztatni a hotelt az őt ért kárról, az azt okozó eseményről, és egyben köteles mindazon adatot a hotel rendelkezésére bocsátani, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, az esetleges rendőrségi eljáráshoz szükséges. A késedelmes bejelentésből, illetve a szükséges adatok nem vagy hiányos rendelkezésre bocsátásából eredő károkért a hotel nem vállal felelősséget.
5.) Értéktárgyban, készpénzben, értékpapírban keletkezett kárért a hotel csak abban az esetben tartozik felelősséggel, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette. A hotel esetében a széf használata jelenti a megőrzésre való átvételt.
6.) Értékpapírban, értéktárgyban, készpénzben keletkezett kárért a hotel abban az esetben is felelősséggel tartozik, ha a kár olyan okból következett be, amelyért a hotel a kártérítés általános szabályai szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a vendéget terheli.
7.) A hotel nem felel a hotel berendezéseinek, felszereléseinek stb. nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.
8.) A hotel nem tartozik felelősséggel mindazon kárért, hátrányért, sérelemért, amelyet a hotel más vendége a hotel jellegéből adódó szolgáltatásának igénybevételével vagy élvezetével és ennek következményével okozott a vendégnek és/vagy a felügyelet alá tartozó személynek.

 

A kártérítés mértéke:
1.) A hotel a készpénzben, értékpapírban, értéktárgyban keletkezett kár esetében a tényleges kárt köteles megtéríteni. Értékpapírnál a tényleges kár mértéke megegyezik károsodott értékpapír névértékével.
2.) Minden egyéb bevitt dologban keletkezett kárnál a kártérítés felső határa a napi szobaár ötvenszerese. Adathordozóban keletkezett kár esetén a hotel az adathordozó kereskedelmi forgalmi árát köteles megtéríteni.
3.) A hotel jogosult az ajánlatában megnevezni azon dolgokat, amelyek bevitelét a hotel területére nem engedélyezi. Az engedély ellenére bevitt dologban keletkezett kárért a hotel nem tartozik felelősséggel.

 

Viták rendezése
A szerződő felek a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült vitáikat elsősorban békés úton rendezik. Amennyiben a békés út eredménytelen, úgy a szerződő felek a perértéktől függően a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság – Miskolci Törvényszék – kizárólagos illetékességét köti ki.

 

Adatvédelmi tájékoztató
A hotel tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

 

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei:
Tokaj-Hegyalja Egyetemért Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
székhelye: 3950 Sárospatak, Eötvös út 7. sz.
adószáma: 19308832-2-14)
email cím: andrejcsik.richard@the-zrt.hu
telefonszám: +36205119595

 

Az adatkezelés három jogalapon valósul meg:
1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából (jogi kötelezettség teljesítése)

(1) Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169. §, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.
(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 5 év az Art. 77-78. § alapján.
(3) A személyes adatok címzettjei: az adatkezelő adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói.

 

2. A hotel szolgáltatásának igénybevételével kapcsolatos adatkezelés (szerződéses kötelezettség teljesítése)
(1) Az adatkezelő a vendégei számára szállást és egyéb ellátást biztosít.
(2) Az adatkezelés célja: szállás-szolgáltatási szerződésben vállalt feladatok ellátása.
(3) Az adatkezelés időtartama: a szállás-szolgáltatási szerződés megszűnésétől számított 5 évig.
(4) Az adatkezelés jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése.
(5) A kezelt adatok köre: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, kamerakép.

 

3. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
(1) A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a
négyzet előre bejelölése. A feliratkozás során az Adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé kell tenni. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.

(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.
(3) A személyes adatok kezelésének célja:

1. Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában
2. Reklámanyag küldése
(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatójának munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából.
(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

 

4. Direkt marketing célú adatkezelés
(1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján – a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel – kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
(2) A Társaság által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.
(3) A személyes adatok kezelésének célja a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.
(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság szállodával kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatójának szerverszolgáltatást végző munkavállalói, postai kézbesítés esetén a Posta munkavállalói.
(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

 

Tájékoztatás az érintett jogairól
A személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van
a. kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy korlátozását,
b. jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén Önnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá
c. tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen (amennyiben erre jogszabály lehetőséget ad), illetve
d. Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti az info@furminthotel.hu e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása alapján az adatkezelés megszüntetésének technikai átfutási ideje 30 nap.
e. Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a szokásos tartózkodási helye, illetve munkahelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.
f. Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

 

A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat.